HSL hallitus / Liikkumisesta · 29.3.2022

Tilannepäivitys: U280-linjan liikennöinti jatkumassa markkinaehtoisesti

Veikkolan joukkoliikenteen tulevaisuuden tarjontaa on selvitetty yhteistyössä HSLn (Helsingin Seudun Liikenne) ja ELY-keskuksen kanssa koko kevään.

Photo Pixabay

– Asia on edelleen aktiivisessa selvityksessä tulevan kesän ja syksyn tarjonnan osalta, kertoo ryhmäpäällikkö Aleksi Manninen HSLn Linjasto- ja aikataulusuunnittelu -osastolta. On kuitenkin päästy tilanteeseen, jossa voidaan antaa väliaikatietoja siitä, mihin suuntaan työ on edennyt.

Yhteisenä tavoitteena sujuva liikenne

Kirjoitin jo aiemmassa julkaisussani koostetta asioista, joita olen nostanut esiin keskusteluissa HSLn Liikennejärjestelmät-osaston avainhenkilöiden kanssa toimiessani Kirkkonummen edustajana HSLn hallituksessa. Kokemukseni on, että vuorovaikutus HSLn kanssa on ollut erittäin rakentavaa. Tietoa on vaihdettu puolin ja toisin; olen muun muassa saanut nähdäkseni HSLn ja ELY-keskuksen kokoamia tietoja matkustajamääristä alueen reiteillä (tarkat tiedot ovat liikesalaisuuksia), ja välittänyt suunnittelijoille informaatiota alueen asukkaiden liikkumistarpeista.

Toistamatta sen enempää aiemmin kirjoittamaani, näen että tarpeiden ytimessä on nopea ja suora runkolinja-tyyppinen yhteys Helsingin suuntaan työssäkäynnin ja opiskelijoiden liikkumisen turvaten. Tämän vuoksi linja U280 on keskeisessä asemassa, eikä korvattavissa 243(V)-linjalla. Vuoroja tulee olla riittävästi myös ruuhkahuippujen ulkopuolella, mahdollistaen liikkumisen vuorotyöhön, harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon. Tietenkin yhteyden tulee toimia myös Nummelan ja Lohjan suuntaan, joka on kuitenkin HSLn toimialueen ulkopuolella; rajapinnan ja yhteyksien on toimittava HSL-alueen reunoilla. Tätä viestiä olen vienyt eteenpäin todeten sen tukevan HSLn uuden strategian linjauksia. Sen strategian, jota olen ollut itse hallitustyöskentelyssä mukana muovaamassa tälle kaudelle.

HSL-rajojen yli suuntautuva liikenne on ELY-keskuksen vastuulla, ja HSL toimii suunnittelussa yhteistyökumppanina ja ostaa kapasiteettia kuntiensa alueella matkustajille. HSLn rooliin kuuluu luonnollisesti varmistaa, että liikenneratkaisu palvelee sen omistajakuntien ja niiden asukkaiden tarpeita. Ongelmatilanne on tarjonnut otollisen aikaikkunan käydä matkustajien tarpeita ja liikennöinnissä koettuja haasteita läpi kootusti. Uskon, että Pohjois-Kirkkonummen suunnasta kulkevien joukkoliikenneratkaisujen erityistarpeet ja merkitys on HSLssä ymmärretty aiempaa syvällisemmin nyt, kun HSL on yhdessä ELY-keskuksen kanssa paneutunut joukkoliikenteen organisointiin alueella.

Haluan kuitenkin alleviivata sitä, että HSLn intressinä on huolehtia alueen joukkoliikenteen toimivuudesta asiakkaitaan palvellen ja joukkoliikenteen osuutta kasvattaen. HSLllä en näe mitenkään olleen intressiä ”ajaa alas alueen joukkoliikennettä”, toisin kuin sosiaalisessa mediassa on annettu ymmärtää. Aloitin HSLn hallituksen jäsenenä syyskuussa 2021, ja tänä aikana ei ole ollut minkäänlaista keskustelua ”liikenteen alasajosta” HSLn päässä; on kyllä keskusteltu siitä, miten tärkeitä tämän tyyppiset yhteydet, kuin linja 280, ovat. Olen tuonut sitä iltakouluissa ja seminaarien työpajoissa esiin, ja se näkyy myös HSLn strategiassa yleisemmin (strategiasta lisää myöhemmin).

No mikä tässä kestää?

HSL ostaa kaiken liikennöinnin yksityisiltä toimijoilta laissa määrättyjä kilpailutuksen periaatteita noudattaen. HSL ei siis omista linja-autokalustoa tai niihin liittyviä varikoita, eli myös nämä ovat liikennöitsijöiden vastuulla (poikkeuksena pilottivaiheessa oleva sähköllä kulkeva bussikalusto). Täysin kilpailutettu ja ostettu HSLn sisäinen liikenne on erittäin sitovaa – molemmille osapuolille. U-liikenteen kilpailuttaa ja suunnittelee alueen ELY-keskus. Se, kuinka sitovaa markkinaehtoisen liikennöinnin vuorosuunnittelu on sopimusteknisistä lähtökohdista, on asia jota ELY-keskus voi tarvittaessa avata.

Yleensä onnistuneissa kilpailutuksissa matkustajat eivät juurikaan huomaa alihankkijan vaihtumista, sillä reitit ja aikataulut pysyvät. Nyt kuitenkin iso markkinaehtoisen liikenteen toimija on päättänyt lakkauttaa liiketoimintansa alueella, ja tällaisessa tilanteessa väistämättä koetaan normaalitilanteesta poikkeavia häiriöitä. Esimerkiksi jos kuljettajat siirtyvät töihin muihin yhtiöihin, voi olla niin, että kaikkia lähtöjä ei voida ajaa. Ketään kun ei voida pakottaa olemaan töissä normaalien irtisanomisaikojen jälkeen. Kun uusia toimijoita ilmoittautuu halukkaiksi mukaan, on edelleen myös noudatettava hankintalainsäädäntöä, ja kaikilla halukkailla yhtiöillä tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet jättää tarjouksensa tarjouskilpailussa. Tilanteen eläminen ja se, että selvittely jatkuu, liittyy tämän tyyppisiin asioihin.

Markkinaehtoinen liikenne jatkumassa – yksityiskohdat auki

Liikennetarjonnan nähdään liikennöitsijäkeskustelujen perusteella muodostuvan jatkossakin markkinaehtoiseen liikenteeseen pohjautuen, ja samalla vastaamaan HSL:n näkemystä Veikkolaan toivotusta palvelutasosta, kertoo Aleksi Manninen HSLstä.

Tilanne kuitenkin elää edelleen, joten lopulliset ratkaisut selviävät vasta myöhemmin keväällä. Manninen kertoo, että HSL:n järjestämään liikenteeseen tehdään pieniä parannuksia linjalle 243(V) myöhäisiltojen ja viikonloppuaamujen osalta 14.5. lähtien joilla varmistetaan yhteyksiä vähäisemmän matkustajakysynnän aikoina varmuuden vuoksi.

Tässä kohdin lienee taas tarpeen painottaa, että linjan 243(V) lähtöjen tarkoitus ei ole korvata U280-reittiä tai siirtää sen matkustajia toiselle reitille. Parannusten tarkoitus on varmistaa yhteyksiä tilanteessa, joka väistämättä elää.

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunta on 17.2.2022 hyväksynyt liikennesuunnittelija Marko Sunin valmisteleman tilannekatsauksen Veikkolan joukkoliikenteen osalta ja HSLn hallitus on kokouksessaan 29.3.2022 saanut lausunnon tiedoksi. Lausunnossa todetaan tarjonnan vähentyneen matkustajamäärien laskettua koronapandemian takia, mutta olevan silti edelleen varsin kohtuullinen muutamia hiljaisen ajan poikkeuksia lukuunottamatta. Kun nousuja vuonna 2019 oli 436 000 linjalla U280, oli niitä 2021 enää 202 000. Vuorojen tarjonta ei ole laskenut samassa suhteessa, vaikka se on laskenut voimakkaasti.

Lausunnossa Yhdyskuntatekniikan lautakunta toteaa seuraavaa:

”Ratkaisukeinoja voi olla useita. Muut liikennöitsijät voivat olla kiinnostuneita lisäämään markkinaehtoisia vuoroja korvaamaan osittain Pohjolan
liikenteen lakkautettuja vuoroja. Todennäköistä on, ettei aivan samaan palvelutasoon päästä markkinaehtoisessa liikenteessä, jolloin ratkaisukeinoina voivat tulla kyseeseen liikenteen ostot. HSL käy neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa. Tällä hetkellä ei ole vielä tarkempaa
tilannetietoa markkinaehtoisen liikenteen tarjonnasta ja sen myötä myös tilanteeseen sopivista ratkaisuista. Suurimmat palvelutasohaasteet tulevat todennäköisesti olemaan arki-illan ja myöhäisillan sekä viikonlopun palvelutason turvaamisessa Länsi-Uudeltamaalta ja Veikkolasta
pääkaupunkiseudulle. Tällöin vaihtoehtona voivat joissakin hiljaisen ajan tilanteissa olla myös HSL:n täydentävät ratkaisut muilla keinoin kuten
HSL:n tilaamalla liikenteellä. Palvelutason lähtökohtana tulee kuitenkin olla linjaston selkeyden vuoksi U-linja 280. Kirkkonummen kunta esittääkin, että täydentävän palvelun linjan 243 aikataulusuunnittelussa tarkistetaan myös junaliikenteen ja bussiliikenteen vaihtojen toimivuus, jotta juna- ja linjan 243 vuorot saadaan kohdistettua paremmin toisiinsa.


Kirkkonummen kunta antaa tiedoksi Yhdyskuntatekniikan lautakunnan selonteon myös HSL Helsingin seudun liikenteelle ja Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Lohjan kaupungille ja Vihdin kunnan joukkoliikenteestä vastaaville tahoille. Kirkkonummen kunta pitää Veikkolasta Helsinkiin
suuntautuvan liikenteen järjestämistä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien ja ELY-keskuksen kanssa joukkoliikenteen perusratkaisuina. HSL
Kirkkonummen kunnan toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena toimii ja neuvottelee Veikkolan palvelutason järjestämisestä huolehtien toiminnan kustannustehokkuudesta. Kirkkonummen kunnan joukkoliikenteen edustajaa tulee informoida ja konsultoida riittävän palvelutason
takaamiseksi Veikkolan alueen asukkaille.


Kesään mennessä selviää mihin markkinaehtoinen tarjonta asettuu. Jos palvelutasoa ei seudullisesti katsota riittäväksi, niin sitten käynnistetään
hankinta koskien syksyn liikennettä. HSL on sitoutunut yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa mahdolliseen hankintaan sekä ottamaan U-liikenteen piiriin kaikki uudet linjan 280 vuorot edellyttäen liikennöitsijän sitoutumista U-liikenteen sopimuksiin. Kirkkonummen kunnan joukkoliikenteen kustannukset voivat jossain määrin kasvaa Veikkolan palvelutason turvaamiseksi riippuen mahdollisista ostoliikenteen hankinnoista, sillä nykyinen markkinaehtoinen U-liikenne ei ole pitänyt sisällään subventiota.”

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti evästää jatkovalmistelua seuraavasti:

”Kirkkonummen kunnan näkemyksen mukaan Veikkolasta Helsinkiin ja Veikkolasta muualle Uudellemaalle suuntautuvan joukkoliikenteen järjestäminen tulee tehdä yhteistyössä HSL:n, ELY-keskuksen, Kirkkonummen ja Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa ja pohjois-Kirkkonummella asuvien kuntalaisten kehitysideoita/mielipiteitä huomioiden. Veikkolasta Helsinkiin suuntautuvan joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee olla nykyisenkaltainen U-liikenteeseen pohjautuva suora yhteys Helsinkiin.”

Lausunnon kokonaisuudessaan voi nähdä HSLn kokousmateriaaleissa.

Voidaan todeta, että valmistelu etenee oikeasuuntaisesti.

Matkustajien kannattaa seurata tilannetta aktiivisesti

HSL ja ELY-keskus luonnollisesti tiedottavat asioista sitä mukaa, kun tarkempi ratkaisu muotoutuu. Koska jotain vuoroja saatetaan kevään aikana joutua perumaan edellä esitellyistä syistä, kannattaa ennen matkaa tarkistaa ajankohtaisin tilanne.

HSLn sivuilta voi tilata ilmoituksen U280-linjaa koskevista muutoksista sähköpostiin. Suosittelen tietysti laajemminkin käyttämään tätä palvelua oman liikkumisen kannalta tärkeiden reittien osalta. Erityisen helppoa ja kätevää on tilata ilmoitukset HSL-appilla suoraan puhelimeen:

  • HSL-sovelluksessa mene asetuksiin (engl. käyttöliittymässä Settings).
  • Valitse ilmoitukset (Notifications).
  • Aktivoi kohdennetut ilmoitukset (Targeted service information).
  • Muokkaa kiinnostuksenkohteita (Edit your interests).
  • Syötä reitteihin linja, josta haluat vastaanottaa ilmoituksia, ja jotka haluat nähdä Reitit -osiossa. Voit myös lisätä pysäkkejä, joiden aikataulut haluat pikavalintaan, sekä paikkoja.

Saara Brax, TkT

HSLn hallituksen jäsen

Varavaltuutettu

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsen

Kokoomus, Kirkkonummi


PS. Jos sinulla on jo käytössä nämä ilmoitukset, olet saanut tiedotteen, jossa kerrotaan U-linjan 280 viikonloppuaikatauluun 2.4. tehtävistä pienistä muutoksista:

”U-linjan 280 viikonloppuaikatauluun tulee pienehköjä muutoksia 2.4. alkaen. Yhteensä neljän lähdön lähtöaika muuttuu. Lauantaille ja sunnuntaille tulee kaksi vuoroparia lisää. Tiheiden muutosten vuoksi U-linjan aikataulu kannattaa aina tarkistaa ennen matkaa Reittioppaasta tai Matkahuollon aikatauluhausta.

Lue koko uutinen: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2022/03/pienia-muutoksia-u-linjan-280-viikonloppuaikatauluun-2.4